Dla kogo?

pomaranczona lza man-ha minProjekt MAN-HA realizowany jest przez jednostki MAN (sieci miejskie) i KDM (Komputery Dużej Mocy), a rezultaty zostaną udostępnione dla uczelni wyższych, jednostek B+R, instytutów PAN, jak również studentów, podmiotów gospodarczych prowadzących badania naukowe oraz społeczeństwo ICT. Głównym celem projektu jest możliwość wykorzystania opracowanych wyników w życiu codziennym społeczeństwa ICT. Cele szczegółowe MAN-HA obejmują merytorycznie: wypracowanie usług i aplikacji udostępnionych na infrastrukturze sieci PIONIER, sieci miejskich oraz KDM.

Produkt techniczny opracowany w projekcie wdrożony zostanie w sieci PIONIER dla jej użytkowników. Ze względu na prostotę obsługi korzystać może z wytworzonych wyników każdy obywatel Internetu. Krokiem do osiągnięcia założonego celu jest promocja wyników projektu na spotkaniach regionalnych organizowanych przez jednostki MAN dla klientów sieci PIONIER. Duży nacisk położony zostanie na pozyskanie nowych użytkowników wykorzystujących np. federacyjny system tożsamości, możliwość budowania usług krytycznych, dodanie pakietu aplikacji powszechnie wykorzystywanych aplikacji na uczelniach.

Bezpośrednie wykorzystanie wyników projektu dotyczy np. uruchamiania aplikacji (pakietów pracy biurowej przez pracowników uczelni, administrację) i usług (relacyjnej bazy danych). Wykorzystanie pośrednie usług wytworzonych w projekcie może mieć zasięg nawet znacznie szerszy, a dotyczy tych rezultatów projektu, które integrowane będą z innymi aplikacjami – jak wdrożenie systemu federacji w PSBB, Federacji Bibliotek Cyfrowych oraz zabezpieczenie sieci miejskich przed atakami z sieci publicznej.