Funkcjonalności

pomaranczona lza man-ha minMAN-HA jest projektem finansowanym z funduszy EU i realizowanym przez polskie jednostki MAN i KDM na potrzeby społeczeństwa ICT (instytucji akademickich, badawczo-rozwojowych, administracyjnych, rządowych, instytutów PAN oraz studentów i firm badawczych).

Celem projektu jest integracja wybranych usług dostępnych w sieci PIONIER oraz wypracowanie nowych usług o następujących cechach: zwiększona niezawodność i bezpieczeństwo, łatwość dostępu, wsparcie dla mechanizmów federacyjnych, praca w środowisku chmurowym.

MAN-HA jest kontynuacją prac prowadzonych wcześniej przez członków konsorcjum PIONIER w projektach takich jak: PLATON, NewMAN i KMD/KMD2 oraz aktywnościach związanych z CERT PIONIER i Bibliotekami Cyfrowymi.

W ramach projektu infrastruktura istniejąca w 21 ośrodkach MAN zostanie rozszerzona o nowe element: firewall-e i serwery oraz wytworzone lub zakupione oprogramowanie.

 

Cele szczegółowe projektu:

a) dodanie wsparcia dla usług krytycznych,

Zdefiniowanie zasobów o podwyższonej niezawodności i wysokiej dostępności (HA – High Availability), zestawienie dedykowanych kanałów sieci PIONIER między ośrodkami, które będą udostępniać kopię portalu centralnego, konfigurację przestrzeni dyskowej po stronie Usług Powszechnej Archiwizacji udostępnionej pod niezawodne maszyny wirtualne użytkowników, uruchomienie przykładowych usług krytycznych, jak baza danych SQL, system telekonferencyjny webconf.

b) powołanie polskiej federacji zarządzania tożsamością,

Stworzenie regulaminu, umowy współpracy, dokumentacji formalnej oraz technicznej dla członków federacji, uruchomienie serwera meta danych, uruchomienie serwisu informacyjnego, przystąpienie do konfederacji eduGAIN, uruchomienie serwerów uwierzytelniania federacyjnego w wybranych instytucjach.

c) podwyższenie poziomu bezpieczeństwa i niezawodności w jednostkach MAN na poziomie dostępu z sieci PIONIER,

Zakup urządzeń wraz z oprogramowaniem, które stanowić będą system ochrony krytycznych usług w sieci PIONIER dobranych w taki sposób, by z jednej strony zapewnić zachowanie wymogu wysokiej dostępności całego systemu, a z drugiej - zagwarantować ochronę na wszystkich wymaganych poziomach.

d) udostępnienie usługi przetwarzania danych dla bibliotek cyfrowych,

Opracowanie metodyki skalowania usług przetwarzania danych dla bibliotek cyfrowych w oparciu o Usługi Kampusowe, opracowanie architektury systemu usług przetwarzania danych dla bibliotek cyfrowych, w szczególności pod kątem interoperacyjności i niezawodności, implementacja usługi obróbki obiektów cyfrowych, implementacja usługi migracji obiektów cyfrowych, implementacja usług OCR, Implementacja usług konwersji danych, integracja z systemami dLibra i dLab oraz z Federacją Bibliotek Cyfrowych.

e) utworzenie centralnego punktu dostępu do usług PIONIERa,

Zaimplementowanie mechanizmu centralnego portalu użytkownika usług kampusowych, utworzenie bezpiecznych mechanizmów wymiany informacji pomiędzy centralnym punktem dostępu a mechanizmami zarządzania zasobami zlokalizowanymi w poszczególnych ośrodkach, wsparcie dla federacyjnego logowania użytkowników, nowe mechanizmy synchronizacji zlecanych operacji pozyskiwania zasobów przez lokalne instancje dyspozytora zasobów w poszczególnych jednostkach.

f) realizacja rezerwacji ad-hoc,

Zapewnienie dostępu do najpopularniejszych aplikacji interaktywnych (usługi obliczeń kampusowych Platon) z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie z terminala użytkownika, dostosowanie mechanizmów dyspozytora zasobów do rezerwacji natychmiastowych – minimalizacja dodatkowych buforów czasu, co przełoży się na błyskawiczną alokację.

g) integracja z chmurą publiczną,

Prezentacja usługi na przykładzie udostępnienia pakietu biurowego

h) udostępnienie chmurowej relacyjnej bazy danych,

Wydzielenie serwerów w oddzielnych ośrodkach, instalacja i konfiguracja systemu baz danych opartych o rozwiązania OpenSource, konfiguracja dedykowanych kanałów sieci PIONIER na potrzeby replikacji baz danych między ośrodkami, stworzenie mechanizmów zarządzających bazami danych wg wytycznych z portalu (na zamówienie użytkownika).

i) wdrożenie federacji w Polskim Systemie Baz Bibliograficznych oraz w systemie Infona.